Gården som redskap för grön rehabilitering

Tisdagen 12 september samlades ett 35-tal personer med intresse för tema Grön Rehab. Att se grön rehab som en möjlig ekosystemtjänst vidgar perspektiven ytterligare på vilka möjligheter det finns att skapa nya tjänster som i sin tur skapar nya arbetstillfällen på landsbygden. Kan man lägga till att det finns forskning som visar på de positiva effekterna av Grön Rehab i jämförelse med annan rehabiliteringvård blir det inte bara intressant utan även högst aktuellt. Gröna Möten fångar upp nya intressanta frågeställningar som både utmanar och engagerar många. Green Care är samlingsnamnet Bland deltagarna fanns både redan etablerade grön rehab/grö ...

Läs Mer…

Naturbruksskolan Sötåsen testar kortare livsmedelskedjor

23 augusti 2017 inbjöd Naturbruksskolan Sötåsen till invigning av deras nya designträdgård och mekaniska frilandsodling. Ett projekt med mål att satsa på en ny utbildningsinriktning: trädgård startades för två år sedan. Det har funnits många utmaningar menar Hans Nilsson, lärare och projektledare växtodling på Sötåsen. Invigning av ny utbildningsinriktning Även om intresset för trädgård har vuxit sig starkt under senare tid så är det en utmaning att få elever intresserade av att utbilda sig inom just trädgård. Man har på Sötåsen därför kommit fram till en integrerad lantbruks- och trädgårdsutbildning. Den kommer också vara inriktad mot ekolog ...

Läs Mer…

Agroväst med i referensgrupp för mer klimatsmart energiförsörjning

Under 2017-2018 kommer en pilotimplementering på en KRAV-gård i Hälsingland vara grunden för att undersöka möjligheten att med hjälp av nätkopplade batterier utnyttja solel effektivt. Målet är en mer klimatsmart elförsörjning. Intresset för solel är stort bland lantbrukare, men investeringstakten har varit låg. Den avgörande frågan är hur man får ihop en bra investeringskalkyl. På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Det är en liknande trend som sedan länge gällt solceller. Detta gör att förutsättningarna idag klart h ...

Läs Mer…

Årets säsong visar ännu inga höga halter av DON i spannmål

Senaste nyhetsbrevet från nätverket för odling och kvalitet berättar om hittills låga DON-halter för årets säsong. Nätverket, med representanter ur hela värdekedjan, håller täta, kontinuerliga skördemöten för att stämma av läget. Skörden av havre ser hittills bra ut och risknivån för DON-förekomst i havre har sänkts från 4,5 till 3. Nu är dock endast hälften av havren tröskad och läget kan snabbt förändras. Provtagning och analysering av havre fortsätter i oförminskad omfattning, likaså nätverkets avstämningsmöten.  Här kan du läsa mer om nätverket för odling och kvalitet >>>. ...

Läs Mer…

Ny studie för utvärdering av lammuppfödningsmodeller

I våras presenterade Elin Stenberg sitt arbete muntligt och nu ligger examensarbetet färdigt och publicerades nyligen på SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. I studien ingår försök på 80 bagglamm som fötts upp på Götala och slaktats på Skara lammslakteri. Stalluppfödning ger högst tillväxttakt Arbetet undersöker inte bara sambandet pH och temperatur utan även hur olika produktionsmodeller påverkar tillväxt, slaktkroppskvalitet och köttkvalitet. De olika modeller som varit med i försöken är fyra och gjordes på avvanda bagglamm: 1. Stalluppfödning inomhus på ströbädd, fri tillgång på ensilage och 0,8 kg kraftfoder per lamm och dag ...

Läs Mer…

Agroväst söker ny verksamhetsledare för Energigården

Vi söker en driven ledare för vårt Forsknings- och Innovationsprogram Energigården. Energigården är en plattform för samverkan mellan energiaktörer som berör lantbruket. Som verksamhetsledare kommer du arbeta tvärs genom våra övriga Forsknings- och Innovationsprogram för att därigenom låta energi-, klimat- och miljöaspekter tas tillvara inom alla områden. På Agroväst blir du delaktig i det spännande arbetet att bidra till att göra Västra Götaland till en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga. Läs mer om tjänsten här >>> ...

Läs Mer…

Agroväst rekryterar nytt projektteam inom AgTech

Agroväst är koordinator för det västsvenska projektet ”Smart Agri”. Projektet omsätter ca 9 miljoner och genomförs i nära samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB samt Gothia Innovation AB. Projekttiden omfattar perioden från 2017-09-01 till 2020-12-31. Projektet syftar till att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens och kunskap inom IT, automation och lantbruk/biologi, och ger relevant stöd till små och medelstora teknikföretag vid utveckling och test av nya smarta tekniklösningar för en effektiv och hållbar produktion i lantbruk och efterföljande förädlingsled. Till detta söker vi nu ett lednings ...

Läs Mer…

Öppen Gård på Almnäs Bruk

Det är födelsedagskalas på Almnäs Bruk, som ligger strax utanför Hjo. Det var nämligen just 14 augusti år 1225 som de första gränsdragningarna för det som skulle bli Almnäs Bruk stakades ut. Idag, nästan 800 år senare är Almnäs Bruk ett lantbruksföretag med 1985 hektar skog och 1031 hektar åkrar och beten. Till detta hör en strandremsa på hela 8 km. Hela koncernen omsätter idag 63 miljoner och man har drygt 25 anställda. Företaget drivs av familjen Berglund med Thomas Berglund som VD för företaget. Hela jordbruket är KRAV-certifierat och skogsbruket har FSC-certifiering. Det mesta som odlas på Almnäs är spannmål och vall till kornas foder. Hä ...

Läs Mer…

Flera arenor att bearbeta för att få fokus på jordbruksfrågorna inom EU

Thomas Magnusson, president för Cogeca i Bryssel, delade med sig av sina erfarenheter från Bryssel vid ett möte på Åsle Tå onsdagen den 8 augusti 2017. Cogeca representerar 30 nationella EU-länder, vilket innebär 7 miljoner bönder som tillsammans omsätter 350 miljarder euro. Det är en viktig post han sitter på, tidigare vice ordförande i LRF och fortsatt idag aktiv mjölkproducent från Småland. “Jag vill påstå att jag är den enda aktiva lantbrukaren i ledande position inom Copa Cogeca vilket jag alltid framhåller”, säger Thomas. Ett trettiotal deltagare anslöt till Gröna Mötens samarrangemang under temat Framtidens Lantbruk. LRF Falköpings kom ...

Läs Mer…

Innovativ teknik för surgörning av stallgödsel i fält

Gröna Möten är på Stallbergs Lantbruk i Arentorp utanför Vara. Det är mitt i vallskörden så det är förvånande att en del lantbrukare har tagit sig hit. Line Strand från Hushållningssällskapet i Uppsala är här för att demonstrera en teknik för surgörning av stallgödsel, en av många demonstrationer som görs just nu. Flera baltiska länder ingår i utvärderingen av tekniken. Första försöken i Sverige gjordes 2014 på Lanna (SLU) och Rådde (Hushållningssällskapet) i samverkan med Kjell Gustafsson, Agroväst. I Uppsala gjordes försök 2016 och även i år görs nya försök där. Surgörning i brunnar och på fält fungerar bra i svenska försök Vanligt nötflytg ...

Läs Mer…

Nyhetsarkiv

Tidigare evenemang